Glossary

a
Aikido
Aikido styles
Alchemy
Application
Aura
[etheric body]
b
Ba gua men
Ba ji chuan
[Pa chi ch'uan]
Ba shr
Bagua
[pa kua, pakua, ba gua, bagua chang, bagua zhang, ba gua jang]
Bai bu (pai pu)
Bai shr (bai shi)
Bando
Basic Power Training
Beng chuan
[Beng quan]
Bien hua (pien hua, bian hua)
Broadsword or knife (dao or tao)
Bu diu bu ding
Buddhism
Budo
Bujitsu
Bunkai
c
Central channel
Chan sz jin (chan si jin)
Chang chuan (chang quan)
Chen Pan Ling style tai chi
Chen village tai chi
Cheng Ting Hua ba gua
Chi chu dzuo (qi chu zuo, ch’i ch’u tso)
Chi Gung
[Qigong]
Chi gung tui na
Chi sau
Chi.
Chin na (ch’in na, qin na)
Chinese calligraphy
Chinese medicine (Traditional Chinese medicine, TCM)
Chinese wrestling (shuai/shwei jiao, shuai chiao)
Ching gung (qing gong, ch'ing kung)
Choi li fut (choy lay fut, choy lee fut)
Circle-Walking
Combination Form tai chi
Cotton boxing
d
Da Cheng Chuan
Da lu
Dai
Daito Ryu
Di pan gung fu (di pan gong fu)
Dian xue (dien hsueh)
Die da
Dim mak
Dissolving process
Dojo
Dou jin (dou jing)
Double Palm Change
e
Earth Element
Eight Drunken Immortals
Eight energetic bodies
Eight extraordinary or special meridians
Eight Mother Palms
[ba mu chang, ba mu zhang, pa mu chang, ba mu jang]
Emptiness
Empty/full (xu/shi, hsu/shi, syu/shr)
Energy channels of the body
Etheric body
External martial arts
External/internal martial arts (nei wai quan/chuan)
f
Fa chi
Fa jin
Feng shui
Fighting application
Fire element
Fire method
Five Ancestors
Five Elements
Frame
Fut gar
g
Gang rou hsiang chi (gang rou xiang ji)
Goju karate
Gung fu
h
Hao style tai chi
Hard martial arts
Hebei hsing-i
Heng chuan (heng quan)
Hexagram
Hinduism
Hit medicine (die da, tie da, di da)
Hombu style
Hou tien
Hsien tien
Hsin (xin, shin)
Hsin-i
Hsing (xing, shing)
Hsing-I
Hsing-i men
Hung gar
Hyung (Hyung is Korean; in Chinese: tao lu; in Japanese: kata)
i
I Ching
I chu dzuo (yi chu zuo, i ch'u tso)
I Chuan
Iaido
Inner-dissolving process
Internal arts
Internal martial arts
Iron shirt chi gung
j
Jan (rang)
Jeng chi (zheng qi, cheng ch’i)
Ji
Ji ben gung (ji ben gong, chi ben kung)
Jin (jing)
Jing luo
Jou (zhou, chou)
Judo
Jujitsu
k
Kai-he
Kao
Karate
Kata
Katana
Kendo
Kenkyusei
Ki
Kickboxing
Kong jin (kong jing, kung jin)
Kou bu (k'ou pu)
Kundalini
Kung fu (gung fu) family
Kuntao
kwa
l
Lan
Lan tsai hua
Lao gung (lao gong/kung)
Left channel
Lieh (lie)
Lien huan
Lineage
Lineage disciple
Listening power (ting jin, t’ing chin)
Liu he
Liu he ba fa (liu ho pa fa)
Lohan Arhat Boxing
Lost Track Boxing (mizong quan, mi tsung ch'uan)
Lotus kick
Lower tantien
Lu
m
Meditative stillness
Metal Element
Middle burner
Middle tantien
Mok gar (mo jia in Mandarin)
Monkey boxing (hou chuan)
Moving meditation
Mudra (seal)
Muslim hsing-i
n
Nan chuan
Natural Gate boxing
Nei ba chang
Nei dan
Nei jia
Nei jin (nei jing, nei chin)
Nei san he
neigong
[nei gong, nei gung]
New Yang style
Nien (nian)
Ninjitsu
Northern Praying Mantis (tang lang quan, t'ang lang ch'uan)
Northern Shaolin (bei Shaolin, pei Shaolin)
o
Okinawan karate
Old Yang style
Open/close (kai/he)
Outer-dissolving process
p
Pai da (pai ta)
Pao chuan (pao quan)
Penchat/Silat
Peng (p’eng)
Peng jin (peng jing, peng chin)
Pi chuan (pi quan)
Post-birth (hou tien)
Post-birth ba gua
Post-birth chi
Posture
Pre-birth (hsien tien)
Pre-birth ba gua
Pre-birth chi
Push Hands
q
Qi
r
Randori
Reversal
Right channel
rooting
Rou Shou
s
Samadhi
Samurai
San chin
San Ti
Savate
Seventy-two leg techniques
Sha chi (sha qi)
Shang pan gung fu
Shansi hsing-i
Shao Twei (shao tui)
Shaolin gung fu (sil lum in Cantonese)
Shiatsu
Shorin Ryu
Shotokan
Shuai jiao (shwei jiao, shuai chiao)
Shun shr jang (shun shi zhang, shun shi chang)
Silat
Single Palm Change
Sixteen-part nei gung system
Sixty-four hexagrams
Snake
Soft martial arts
Southern Praying Mantis
Southern Shaolin (nan Shaolin, nan quan/chuan)
Staff (or pole)
Standing chi gung (jan chuang, zhan zhuang)
Static arm postures
Sticking power (nien, nian)
Straight double-edged sword
Straight step
Suei
Sun style tai chi
Swari waza
Synovial fluid
t
Tae kwon do
Tai Chi
[T'ai Chi, Tai Ji, Taiji]
Tai chi chuan
Tai Chi Classics
Tai chi men
Tang ni bu (t'ang ni pu)
Tantien
TAO
Tao jia (dao jia, tao chia)
Tao jiao (dao jiao, tao chiao)
Taoist master
Thai boxing (muay thai)
Three burners (san jiao)
Ti tang earth boxing (di tang)
Ting jin (t’ing chin, ting jing)
Toe-out/toe-in (bai bu/kou bu)
Tomeki style
Traditional Chinese martial arts
Tsa jr chuei
Tsai (cai)
Tsuan chuan (zuan quan, juan chuan)
Tui na
Tui Shou
Tun tu
u
Universal Consciousness
Upper tantien
w
Wai ba jang (wai ba zhang, wai pa chang)
Wai jia (wai chia)
Water element
Water method
Wei chi
White Crane
White Eyebrow (pak mei in Cantonese, bai mei in Mandarin)
Wing Chun
Wood element
Wu mei
Wu Style tai chi
Wu wei
Wushu
y
Yi
Yin and yang meridans
Yin fu style of ba gua
Yin yang
Yung fa (yong fa)
z
Zen (Zen is Japanese; in Chinese: Chan)

Free Updates & Reports

Access 3 free reports: Secrets of Tai Chii, 30 Days to Better Breathing and Dragon & Tiger Qigongi.

Testimonials

I want to thank you so much for the wonderful opportunity to attend the Wu style short form. It is no exaggeration to say that what I learnt in one week, I couldn’t have learnt anywhere else in a lifetime.

(more)

Judy Shier